Krakers mogen voorlopig blijven

Tien dagen nadat de panden werden gekraakt, wees de rechter een eerste ontruimingsverzoek af. Het risico van asbest viel volgens de rechter namelijk wel mee. Eigenaresse, vastgoedbedrijf B, verzoekt de rechter nu de krakers alsnog te mogen ontruimen, zodat zij met de sloop van de panden kan beginnen.   ontruiming-na-kraak-niet-vanzelfsprekend-650x417  

De casus

In de gekraakte villa’s zit asbest en één van de gebouwen staat op instorten. De sloop neemt binnenkort een aanvang. Om te mogen ontruimen, moet B van de rechter echter eerst aantonen dat de gemeente instemt met de plannen ten aanzien van het project. De gemeente moet bereid zijn de vereiste vergunningen te verlenen en de plannen moeten binnen het bestaande bestemmingsplan passen. B heeft een brief van de afdeling Projectmanagement Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente overgelegd. Daarin valt te lezen dat het schetsontwerp binnen de gemeente is besproken. Er heeft een quickscan plaatsgevonden in verband met de haalbaarheid van het plan. Het plan is in principe mogelijk, maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking en geluidsisolatie. Daartoe moet op basis van een eerder woningbouwplan een aangepast plan met de randvoorwaarden van de nieuwe ontwikkeling worden opgesteld, wat opnieuw uitgebreid overleg met de buurt noodzakelijk maakt. Wat het bestemmingsplan betreft, de functie wonen past goed op de betrokken locatie. De gemeente heeft het advies besproken met de ontwikkelaar en is nu in afwachting van dat aangepaste plan.

Het oordeel van de rechter

De voorzieningenrechter concludeert dat de gemeente blijkbaar niet onwelwillend tegenover het project staat, maar dat noch het project noch het besluitvormingstraject zich in de afrondende fase bevindt. Er zijn nog diverse vervolgstappen, zoals uitgebreid overleg met de buurt en de opstelling van een nadere uitwerking. Die nadere uitwerking kan pas plaatsvinden nadat de gemeente het aangepaste plan heeft ontvangen. De architect is wel bezig met een nieuw schetsontwerp, maar wanneer dat gereed zal zijn is niet duidelijk. B heeft niet concreet gemaakt dat de gemeente in beginsel instemt met de nieuwbouwplannen en ook de vereiste vergunningen zal verlenen. Of en wanneer de voor het plan benodigde vergunningen beschikbaar zijn, is dus nog ongewis. B is niet ingegaan op de vraag op welke termijn de omgevingsvergunning voor de sloop beschikbaar is, of dat zij wellicht kan volstaan met een sloopmelding, en heeft dus evenmin aannemelijk gemaakt dat zij op korte termijn met de sloop van de panden kan starten. B heeft daarom de rechter niet overtuigd van haar belang bij een ontruiming van de panden op korte termijn. Bovendien hebben de krakers zich bereid getoond de panden te verlaten zodra de plannen ten aanzien van het project concreet zijn, en zullen zij toegang verlenen voor het opstellen van de offerte van de asbestsanering of voor andere bezichtigingen in verband met de projectontwikkeling. Mochten de krakers die toezeggingen niet gestand doen, dan kan om die reden over een eventuele toekomstige vordering tot ontruiming anders worden beslist, merkt de rechter op. De krakers mogen voorlopig blijven. (Uitspraak Rechtbank Den Haag van 11 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5025)

Facebook antwoorden