Huurbetaling opgeschort? Einde overeenkomst!

Huurster heeft nogal wat klachten over de woning en besluit daarom geen huur meer te betalen. Die beslissing blijft niet zonder gevolgen. Onterecht huurbetaling opgeschort? Einde overeenkomst! De rechter acht de klachten namelijk helemaal niet bewezen en ontbindt de huurovereenkomst.   09

De casus

Huurster klaagt over een verkeerd aangelegde riolering (virussen), verontreinigd drinkwater, rioolgas in de atmosfeer door een verkeerd aangelegde cv en stank bij warm weer. Ook is volgens haar sprake van zwam en overmatig vocht in de woning. Verhuurster heeft de situatie laten bekijken en heeft aangeboden een deel van het rioolsysteem te laten vervangen en het water te laten onderzoeken. De leidingen in de woning zijn niet verkeerd aangelegd, maar de stankoverlast waar huurster over klaagt, zou te maken kunnen hebben met de oude (niet-gerenoveerde) wc-riolering. Verhuurster is bereid de wc-afvoer alsnog te vervangen. Huurster heeft echter geen interesse in dat aanbod, omdat zij waarschijnlijk toch naar een andere woning vertrekt. Huurster wenst wel haar schade te verhalen: de kosten van een dierenarts en de aanschaf van bronwater. Zij laat via haar advocaat weten dat de huur niet langer zal worden betaald, omdat verhuurster geen gezond drinkwater ter beschikking stelt. Vanwege de aanwezigheid van een vervuilde septic tank is het grondwater vervuild en zijn de drinkwaterleidingen gecorrodeerd, waardoor bacteriën in het drinkwater terecht zijn gekomen. Na verschillende vergeefse aanmaningen tot betaling heeft verhuurster huurster gedagvaard en via de kantonrechter betaling van de huur en ontbinding van de huurovereenkomst verkregen. Huurster heeft tegen die uitspraak hoger beroep ingesteld.

Het oordeel van de rechter

Ook het hof is echter van oordeel dat huurster geen bewijs voor de gestelde gebreken heeft geleverd. Zo baseert huurster haar betoog dat het drinkwater verontreinigd is op een rapport waaruit die verontreiniging niet zonder meer valt af te leiden. Huurster heeft geen informatie in het geding gebracht dat de gemeten hoeveelheden wijzen op een relevante verontreiniging, doordat de maximaal toelaatbare hoeveelheden zijn overschreden. Wat de maximale hoeveelheden zijn, heeft zij niet gesteld. Het hof laat dan nog daar dat, zoals verhuurster terecht heeft opgemerkt, niet vaststaat dat het bemonsterde water leidingwater uit de woning is – dat volgt niet uit het rapport – en evenmin dat het monster op de juiste wijze en door een deskundige is genomen. Huurster heeft verhuurster niet in de gelegenheid gesteld zelf een monster van het drinkwater te nemen. Verhuurster heeft erop gewezen dat sprake is van gescheiden circuits voor riool en drinkwatervoorziening, zodat geen verband bestaat tussen de septic tank en een eventuele verontreiniging van het leidingwater. Ook komt het grondwater niet in contact met het water in de leidingen van de drinkwatervoorziening, en is geen sprake van corrosie van de – koperen – drinkwaterleidingen. Huurster heeft geen gegevens over de volgens haar in de septic tank aanwezige besmetting of over de kwaliteit van het grondwater in het geding gebracht, merkt het hof op, noch foto’s of andere informatie waaruit blijkt dat sprake is van corrosie van de waterleidingen. Om kort te gaan, huurster heeft niet bewezen dat sprake is van gebreken. Het vonnis van de kantonrechter blijft in stand. (Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2888)

Facebook antwoorden