Minder investeringen in monumenten

Corporaties verwachten in de periode tot 2015 de helft minder monumenten te restaureren. Dit blijkt uit een onderzoek naar de mogelijkheden voor corporaties om deze restauraties te financieren.

Europese beschikking
De inschatting door corporaties van de effecten van de recente Europese beschikking loopt sterk uiteen. Deze beschikking bepaalt dat corporaties alleen nog met borg van de overheid geld kunnen lenen voor sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed, met als gevolg dat de investeringsmogelijkheden van corporaties over het geheel worden beperkt. Twee derde van de corporaties verwacht hier echter geen effect van te ondervinden.

Commerciële functies
De invloed zal groter zijn voor monumentale projecten die zich niet makkelijk laten herbestemmen tot betaalbare huurwoningen. Voor investeringen in complexen met gemengde functies (bijvoorbeeld sociale huurwoningen en commerciële bedrijfsruimte) gold voorheen dat de winst van de commerciële bedrijfsruimte gebruikt kon worden voor het dekken van tekorten op de sociale huurwoningen. De financiële mogelijkheden worden nu beperkt, omdat er minder financiële ruimte overblijft op de commerciële functies.

Investeren
Voor de komende periode 2011-2015 voorzien de corporaties de helft minder restauraties dan in de voorgaande periode. Restauraties zullen zich vooral concentreren op het monumentale woningbezit. De herbestemmingsactiviteiten zullen vrijwel opdrogen. De belangrijkste reden voor de sterke terugval in de investeringen in het monumentale bezit is de beperkte investeringscapaciteit van corporaties als gevolg van het inflatievolgend huurbeleid, de integrale vennootschapsbelasting en de door het kabinet aangekondigde heffing ter medefinanciering van de huurtoeslag.

Bezit
Driekwart van de Nederlandse woningcorporaties heeft monumenten in haar bezit. Gezamenlijk beheren zij circa 5800 Rijksmonumenten en 7900 gemeentelijke monumenten. Het grootste deel hiervan heeft een woonbestemming en valt binnen het door de EU aangewezen werkdomein.

Inzicht
Met dit onderzoek is goed inzicht gekregen in de omvang van het monumentale vastgoed van de Nederlandse woningcorporaties en de financiering van monumentenzorg. Aan het onderzoek dat werd uitgevoerd door het EIB – in opdracht van Aedes het ministerie van OCW, Bzk/WWI en het Nationaal Restauratiefonds – deden zo’n 150 corporaties mee. (Aedes)

Facebook antwoorden