Ideologie kraken is achterhaald

Ingezonden artikel van minister Dekker voor de Volkskrant. Het is geplaatst in de rubriek Forum in de krant van zaterdag 10 juni 2006. In een hoofdartikel brak de Volkskrant een lans voor het kraken (Forum, 31 mei). Dat zou soms moeten worden gedoogd, als stok achter de deur tegen langdurige leegstand. Daarmee steunt de krant wethouders van vier grote steden (G4) en 27 kleinere (G27), die een kraakverbod verwerpen zolang leegstand niet hard wordt aangepakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft echter een motie… Lees verder

Kraken altijd strafbaar

Kraken van gebouwen wordt te allen tijde strafbaar. Tot nu toe was dit beperkt tot het eerste jaar dat een gebouw leeg staat. De ministers Dekker (VROM) en Donner (Justitie) hebben dit besloten. Zij zullen hiervoor rond de zomer een voorstel voor wijziging van het Wetboek van Strafrecht bij de Tweede Kamer indienen. Het te allen tijde strafbaar stellen van kraken wordt toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden die eigenaren van woningen hebben om kraken aan te pakken. Dit schrijven de ministers in een brief aan… Lees verder

Antikraak: van incident tot geaccepteerd fenomeen

‘Startende ondernemers steeds vaker tijdelijk in kantoorpand’. Verschillende bedrijven zijn actief in de leegstandsproblematiek en het lijkt erop dat er naast het reguliere huursegment een extra segment is ontstaan waar alle partijen baat bij hebben, constateert makelaarsorganisatie Dynamis in haar kwartaalbericht Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2006. De aanpak van de leegstandsproblematiek kent vele vormen, zo kennen we het begrip antikraak, maar zijn tijdelijk beheer of huisoppasdienst ook vaak gehoorde termen. Professionele bedrijven vormen nuttige schakels tussen nutteloze vierkante meters en duizenden woningzoekenden. Het blijft gissen hoeveel… Lees verder

Kraken mag of niet? – Dé antikraakwet bestaat niet

Nederland heeft in tegenstelling tot wat veel mensen denken nog steeds geen echte antikraakwet. Serieuze pogingen in het verleden zijn mislukt. Toch wil dat nog niet zeggen dat kraken zo maar mag. Van het wetsontwerp dat Van Agt indiende – in 1973, nog voor de kraakbeweging in de jaren tachtig zijn hoogtijdagen beleefde – bleef maar weinig over. Het voorstel, dat kraken daadwerkelijk verboden zou maken, werd aan alle kanten aangepast en afgezwakt en trad pas in 1986 in werking als de Leegstandswet. In die… Lees verder

Huiswachten bewaken lege panden

In een vijftal leegstaande woningen in Naaldwijk zijn tijdelijk zogeheten huiswachten gestationeerd om kraken, vandalisme en verpaupering tegen te gaan. Het gaat om woningen aan de Prins Bernhardstraat en Van der Hoevenlaan, die over enige tijd worden gesloopt. De huiswachten zijn woningzoekenden die zich hebben gemeld bij Interveste BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het tijdelijk beheer van onroerende objecten als woningen, bedrijfspanden en zelfs kerken. „Wij krijgen opdracht van gemeenten, woningbouwcorporaties en particulieren om panden die om welke reden dan ook voor langere tijd… Lees verder

Huiswacht beschermt raadhuis

Om kraakacties te voorkomen Het voormalige gemeentehuis aan de Heuvel in Lieshout wordt vanaf volgende week woensdag tijdelijk bewoond door zes huiswachten van antikraak-bedrijf Interveste bv. De huiswacht moet zorgen voor de bescherming van het pand. Volgens wethouder H. Brugmans is er geen sprake van een directe aanleiding zoals inbraak of vernieling. “Er is nu nog niets aan de hand. Maar vooral de achterkant is een aantrekkelijke hangplek voor de jeugd. Je bent daar goed aan het zicht onttrokken. Het gebouw afplanken wilden we niet… Lees verder

De aanpak van leegstand en van kraken, de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte en de ombouw van kantoren tot woonruimte

KAMERBRIEF In het kader van de behandeling van de begroting van mijn departement voor 2005 heeft uw Kamer de motie van het lid Sterk c.s. (Kamerstukken II 2004/05, 29 800 XI, nr. 51) aangenomen, waarin gevraagd wordt binnen vier maanden (voor 1 april 2005) aan de Kamer te rapporteren over: – welk aanvullend instrumentarium nodig is om gemeenten in staat te stellen langdurige leegstand van woningen en kantoren en speculatie op de woningmarkt effectief tegen te gaan waardoor de bestaande wettelijke basis voor het kraken… Lees verder

Aantal studentenkamers afgelopen studiejaar flink gegroeid

Het afgelopen studiejaar (2003/2004) hebben de woningcorporaties die (vooral) studenten huisvesten, gezorgd voor een toename van 3.737 kamers. Dit aantal is ruim 1.400 meer dan de afgelopen studiejaren gebruikelijk was, toen dat aantal op circa 2.300 lag. In de komende twee jaar zal het aanbod nog verder toenemen. Er zijn namelijk vergevorderde plannen voor woonruimte voor nog eens 7.000 studenten. Daarnaast zijn voor de wat langere termijn (2007 – 2010) plannen in ontwikkeling die er voor moeten zorgen dat in 2010 het urgente tekort van… Lees verder

Stand van zaken acties studentenhuisvesting

KAMERBRIEF Geachte Voorzitter, In het afgelopen jaar is het tekort aan studentenhuisvesting verschillende malen ter sprake geweest in het overleg met de Kamer. Op 5 november 2004 heb ik een brief, kenmerk DBO2003110712, aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een Actieplan Studentenhuisvesting, teneinde het tekort aan studentenhuisvesting in te lopen. Tijdens de begrotingsbehandeling van VROM in november 2003 heeft hierover een eerste debat plaatsgevonden gevolgd door het Algemeen Overleg over studentenhuisvesting op 4 februari 2004. Nu het nieuwe studiejaar 2004 – 2005 na de… Lees verder

Onderzoek naar vraag en aanbod van studentenhuisvesting

KAMERBRIEF Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van OC&W, de rapportage aan van het onderzoek dat in opdracht van onze beide ministeries is uitgevoerd door ABF Research. Dit onderzoek is in een eerder stadium toegezegd aan de Tweede Kamer. De voorlopige resultaten zijn reeds opgenomen in het actieplan studentenhuisvesting van november 2003 (kamerstukken II 2003/2004 29 200 XI, nr. 19). Het onderzoek is eind 2003 afgerond en de resultaten zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van KENCES, een samenwerkingsverband van corporaties actief op… Lees verder