Vereniging Leegstand Beheerders Nederland VLBN

Een branchevereniging is de organisatie die uitvoering geeft aan de gemeenschappelijke belangen van de bedrijfstak. Zo’n organisatie is de Vereniging Leegstand Beheerders Nederland VLBN. Zij onderhandelt met de overheid en de politiek; het bedrijfsleven en alle andere belanghebbende partijen. De VLBN heeft zich ontwikkeld als het officiële klankbord van de antikraak bedrijfstak en zal steeds de dialoog met politiek, overheid en opdrachtgevers voeren namens de bedrijfstak, zodat leegstandbeheer een transparant en integer referentiekader biedt voor alle partijen die met de leegstandproblematiek te maken hebben.
Het is van algemeen belang dat de bedrijfstak als geheel als effectief en betrouwbaar kan worden beschouwd. Kwaliteit van dienstverlening, integriteit van handelen en transparante afspraken zijn daartoe basisvoorwaarden. De VLBN heeft een structuur van normen en waarden opgesteld die de basis vormen voor de bedrijfsvoering van haar leden. Om de gestelde kwaliteitsnormen te kunnen toetsen dient echter een objectieve en onafhankelijke toetsing te kunnen plaatsvinden.
Stichting “Keurmerk Leegstandbeheer” (KLB).
De VLBN heeft als belangrijke belanghebbende het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting “Keurmerk Leegstandbeheer”. Het KLB is een volstrekt onafhankelijke stichting die criteria en normen heeft bepaald waaraan de aangesloten leden moeten voldoen. Opdrachtgevers, de overheid evenals consumenten hebben daardoor objectieve criteria waaraan zij de leegstandbeheerders kunnen toetsen. Het inschakelen van een gecertificeerde leegstandbeheerder garandeert het KLB kwaliteitsniveau. De leden worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie. De KLB heeft tevens een klachtencommissie. Om lid te kunnen worden van de vereniging dienen de antikraakbureau’s het Keurmerk Leegstandbeheer KLB te voeren.

Facebook antwoorden