Navigeer naar...
Wat is tijdelijk beheer van gebouwen?
Tijdelijk beheer van gebouwen is een zogeheten antikraak-dienst. De tijdelijke bewoning door kraakwachten of huiswachten is bedoeld om kraken te voorkomen, maar ook vernielingen, onopgemerkte schade en verpaupering. Het garandeert de bescherming en het behoud van het vastgoed en maakt tevens de verzekering van het object mogelijk. De duur van antikraak bewoning kan variëren van een enkele maand tot wel enkele jaren. Antikraakbeheer is in sommige gevallen ook mogelijk in combinatie met tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet.
Wat is het verschil tussen tijdelijk beheer en tijdelijke verhuur?
Interveste verzorgt ook tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Van deze vorm van tijdelijke bewoning wordt vaak gebruik gemaakt bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. In tegenstelling tot anti-kraak bewoning geldt voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet een minimum huurperiode. De Leegstandswet bepaalt namelijk dat de termijn voor tijdelijke verhuur minimaal 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 5 jaar. Bovendien is een gemeentelijke vergunning vereist.
Wat is een Interveste huiswacht?
Een huiswacht is een tijdelijke bewoner met extra verantwoordelijkheden. De huiswacht voorkomt kraak met zijn aanwezigheid en signaleert technische mankementen en dreigende calamiteiten (lekkages, vernielingen e.d). Afhankelijk van de met een opdrachtgever gemaakte afspraken kan de huiswacht ook controlerondes doen in de opstallen en, waar het grotere objecten betreft, op het omliggende terrein.
Wat kost tijdelijk beheer van gebouwen?
Interveste streeft ernaar de kosten van tijdelijk beheer van gebouwen tot een minimum te beperken. De opdrachtgever betaalt in de regel geen kosten voor het beheer. Slechts in gevallen waar voor een zeer korte termijn een oplossing moet worden geboden, brengt Interveste een minimaal bedrag in rekening. Gedurende het beheer worden noodzakelijke voorzieningen in overleg getroffen en tegen kostprijs doorberekend.
Waar moet een object aan voldoen voor tijdelijk beheer?
In beginsel zijn alle soorten objecten geschikt voor tijdelijk beheer. Effectieve bescherming door tijdelijk beheer (antikraak) is mogelijk voor kantoren, scholen, facilitaire gebouwen, monumentale gebouwen, winkels, ziekenhuizen, kerken, bejaardenhuizen, flatgebouwen, kloosters, mobilisatieterreinen, etc. Daar waar geen voor bewoning vereiste basisvoorzieningen aanwezig zijn, kan Interveste deze gewoonlijk eenvoudig realiseren. Objecten waarbij dit niet mogelijk is, kunnen een alternatieve bestemming krijgen, bijvoorbeeld tijdelijke werkruimte.
Binnen welke termijn is inbeheername mogelijk?
Na het verstrekken van de opdracht neemt Interveste het pand binnen 4 werkdagen in beheer. Indien de situatie dit vereist, is het ook mogelijk een spoedopdracht te plaatsen. Plaatsing van tijdelijke bewoners (huiswachten) kan dan binnen 24 uur gerealiseerd worden.
Wat houdt de huismeesterdienst van Interveste in?
Naast huiswachten kan Interveste ook een huismeester aan een bepaald object toewijzen. Het takenpakket van de huismeester (een in het object aanwezige huiswacht of specifiek daarvoor ingehuurde persoon) wordt vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Een huismeester is inzetbaar voor klussen, klein onderhoud, toezicht of gegarandeerde aanwezigheid in en om het object. Het inzetten van een externe huismeester gebeurt op basis van detachering tegen zeer scherpe tarieven. De Interveste huismeesterdienst is beschikbaar in heel Nederland.
Wat is strategische bewoning?
Met name in grote gebouwen en complexen plaats Interveste bewoners strategisch. Bewoning vindt dan alleen plaats op strategische punten en in de daarvoor geschikte ruimtes, de rest van het object blijft leeg staan.';
Wat is het werkgebied van Interveste?
Interveste beheert objecten door geheel Nederland. Van binnenstedelijke gebieden tot plattelandslocaties. Voor iedere locatie en voor elk soort gebouw biedt Interveste een oplossing op maat.
Heeft u nog zeggenschap tijdens het beheer?
De zeggenschap over uw eigendom blijft gewaarborgd. Bezichtigingen en alle zaken die rond uw pand spelen, kunnen gewoon doorgang vinden. Wel krijgen wij graag vooraf bericht wanneer het pand door u of derden zal worden bezocht. Zo kunnen wij onze huiswachten de veiligheid en privacy bieden waar zij recht op hebben. Tevens bevordert dit onze doorlopende toegangscontrole.
Hoe snel kunt u weer over uw vastgoed beschikken?
Indien u het tijdelijk beheer door Interveste wilt beëindigen, zegt u dit schriftelijk op. Wederoplevering vindt dan binnen enkele weken plaats (of zo spoedig mogelijk, indien de situatie dat vereist). In alle gevallen geldt dat wij met u meedenken, ook wanneer spoed is geboden!
Hoe levert Interveste uw vastgoed weer op?
Het object wordt leeg, bezemschoon en ontruimd opgeleverd, in de staat waarin het op het moment van inbeheername verkeerde. Deze toestand is overigens digitaal door ons vastgelegd en aan u verstrekt. Veelal zijn door tijdelijke gebruikers zelfs - na uw uitdrukkelijke toestemming - verbeteringen aangebracht.
Wat is een bedrijfsmatige gebruiker?
Interveste plaats ook bedrijfsmatige of beroepsmatige gebruikers in objecten die voor een bepaalde minimumperiode beschikbaar zijn. Uiteraard dienen de activiteiten van de (startende) ondernemer of beroepsbeoefenaar van dien aard te zijn dat zij in het betrokken object kunnen en mogen worden uitgeoefend.
Wat kost Antikraak-XL?
Interveste streeft ernaar de kosten van Antikraak-XL tot een minimum te beperken. De opdrachtgever betaalt in de regel geen kosten voor het beheer. Slechts in gevallen waar voor een zeer korte termijn een oplossing moet worden geboden, brengt Interveste een minimaal bedrag in rekening. Gedurende het beheer worden noodzakelijke voorzieningen in overleg getroffen en tegen kostprijs doorberekend.
Waar moet een object aan voldoen voor Antikraak-XL?
Antikraak-XL is bedoeld voor grote projecten van om het even welke aard, waar dan ook in Nederland gelegen. Daar waar geen voor bewoning vereiste basisvoorzieningen aanwezig zijn, kan Interveste deze gewoonlijk eenvoudig realiseren. Is bewoning niet gewenst of mogelijk, dan behoort een bedrijfsmatige of beroepsmatige bestemming tot de mogelijkheden, evenals de combinatie wonen en werken.