Navigeer naar...
Wat is tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet?
Interveste verzorgt naast antikraakdiensten ook tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Van deze vorm van tijdelijke bewoning wordt vaak gebruik gemaakt bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. In tegenstelling tot anti-kraak bewoning geldt voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet een minimum huurperiode: de Leegstandswet bepaalt namelijk dat de termijn voor tijdelijke verhuur minimaal 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 5 jaar. Bovendien is een gemeentelijke vergunning vereist. Tijdelijke verhuur geschiedt op basis van bijzondere huurovereenkomsten.
Wat kost tijdelijke verhuur?
Interveste verzorgt naast het totale onderhoudsbeheer de incasso van de huurpenningen en betaalt deze grotendeels door. Het beleid van Interveste is erop gericht leegstand en daarmee huurderving zo veel mogelijk te beperken.
Wat voor soort woonruimte komt in aanmerking?
Over het algemeen is elke soort woonruimte geschikt voor tijdelijke verhuur via Interveste. Vereist is wel dat de woonruimte leegstaat en de opdrachtgever deze niet zelf regulier kan laten bewonen, omdat bijvoorbeeld een ingrijpende renovatie of sloop is gepland. Verhuur op grond van de Leegstandwet is overigens ook mogelijk bij woonruimte in gebouwen en nieuwbouwwoningen die voor verkoop zijn bestemd.
Waar moet woonruimte aan voldoen voor tijdelijke verhuur?
In de woonruimte zijn vaak al de voor bewoning vereiste basisvoorzieningen aanwezig en daar waar dit niet het geval is, kan Interveste deze eenvoudig realiseren.
Hoe snel is verhuur mogelijk?
Interveste beschikt over een zeer uitgebreide landelijke database van kandidaten die een tijdelijke woonruimte willen betrekken. Woonruimte kan binnen enkele dagen verhuurd en bewoond zijn, ook wanneer het om groot aantal woningen gaat.
Tijdelijke verhuur in combinatie met antikraak
Wanneer woonruimte niet meer voor de wettelijk voorgeschreven minimumtermijn van 6 maanden beschikbaar is, kan naadloos worden overgestapt op antikraak bewoning door Interveste huiswachten. Op deze manier wordt tot aan het moment van sloop of renovatie leegstand voorkomen.
Wat houdt de huismeesterdienst van Interveste in?
Huismeesters van Interveste bevorderen de cohesie en leefbaarheid in de wijk. De in de wijk woonachtige huismeesters zijn op locatie verantwoordelijk voor het wijkbeheer en sturen onder leiding van de regiobeheerders het project aan. Een huismeester houdt toezicht en helpt bij klein onderhoud, neemt maatregelen bij overlast en meldt calamiteiten, en speelt ook bij de eindoplevering een voorname rol.
Wat is het werkgebied van Interveste?
Interveste beheert woonruimte door geheel Nederland. Van binnenstedelijke gebieden tot plattelandslocaties. Voor iedere locatie biedt Interveste over een oplossing op maat.
Heeft u nog zeggenschap tijdens de verhuur?
De zeggenschap over uw eigendom blijft net als bij reguliere verhuur gewaarborgd. Wilt u de woningen bezoeken of moeten er werkzaamheden worden verricht, dan coördineert Interveste dit voor u
Hoe snel kunt u weer over uw woningen beschikken?
Indien u de tijdelijke verhuur door Interveste wilt beëindigen, zegt u dit schriftelijk op met inachtneming van de (wettelijke) opzegtermijn.
Hoe levert Interveste uw woningen weer op?
De woningen worden opgeleverd in de staat waarin deze van de opdrachtgever zijn aanvaard, desgewenst direct voor de sloop. Ook bij de ontmanteling en het gebruiksonklaar maken kan Interveste u van dienst zijn.