De aanpak van leegstand en van kraken, de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte en de ombouw van kantoren tot woonruimte

KAMERBRIEF In het kader van de behandeling van de begroting van mijn departement voor 2005 heeft uw Kamer de motie van het lid Sterk c.s. (Kamerstukken II 2004/05, 29 800 XI, nr. 51) aangenomen, waarin gevraagd wordt binnen vier maanden (voor 1 april 2005) aan de Kamer te rapporteren over: – welk aanvullend instrumentarium nodig is om gemeenten in staat te stellen langdurige leegstand van woningen en kantoren en speculatie op de woningmarkt effectief tegen te gaan waardoor de bestaande wettelijke basis voor het kraken… Lees verder

Aantal studentenkamers afgelopen studiejaar flink gegroeid

Het afgelopen studiejaar (2003/2004) hebben de woningcorporaties die (vooral) studenten huisvesten, gezorgd voor een toename van 3.737 kamers. Dit aantal is ruim 1.400 meer dan de afgelopen studiejaren gebruikelijk was, toen dat aantal op circa 2.300 lag. In de komende twee jaar zal het aanbod nog verder toenemen. Er zijn namelijk vergevorderde plannen voor woonruimte voor nog eens 7.000 studenten. Daarnaast zijn voor de wat langere termijn (2007 – 2010) plannen in ontwikkeling die er voor moeten zorgen dat in 2010 het urgente tekort van… Lees verder

Stand van zaken acties studentenhuisvesting

KAMERBRIEF Geachte Voorzitter, In het afgelopen jaar is het tekort aan studentenhuisvesting verschillende malen ter sprake geweest in het overleg met de Kamer. Op 5 november 2004 heb ik een brief, kenmerk DBO2003110712, aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een Actieplan Studentenhuisvesting, teneinde het tekort aan studentenhuisvesting in te lopen. Tijdens de begrotingsbehandeling van VROM in november 2003 heeft hierover een eerste debat plaatsgevonden gevolgd door het Algemeen Overleg over studentenhuisvesting op 4 februari 2004. Nu het nieuwe studiejaar 2004 – 2005 na de… Lees verder

Onderzoek naar vraag en aanbod van studentenhuisvesting

KAMERBRIEF Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van OC&W, de rapportage aan van het onderzoek dat in opdracht van onze beide ministeries is uitgevoerd door ABF Research. Dit onderzoek is in een eerder stadium toegezegd aan de Tweede Kamer. De voorlopige resultaten zijn reeds opgenomen in het actieplan studentenhuisvesting van november 2003 (kamerstukken II 2003/2004 29 200 XI, nr. 19). Het onderzoek is eind 2003 afgerond en de resultaten zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van KENCES, een samenwerkingsverband van corporaties actief op… Lees verder