Tag Archives: Leegstandwet

Besluit kleine herstellingen

Het Besluit kleine herstellingen dateert van 8 april 2003. In dit besluit worden aangewezen de herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen zoals bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd komt het er op neer dat de herstellingen, die opgenomen zijn in de Lijst van kleine herstellingen, voor rekening van de huurder komen. Herstelwerkzaamheden die niet in de lijst voorkomen, zullen over het algemeen voor rekening komen van de verhuurder. Zo is bijvoorbeeld bij verhuur op basis van de Leegstandwet bepaald… Lees verder

Toch geen huurbescherming bij wisselwoning Leegstandwet

Verhuurster, die met de benodigde Leegstandwetvergunning een tijdelijke huurovereenkomst was aangegaan, kreeg in eerste instantie van de kortgedingrechter te horen dat die vergunning niet was bedoeld voor het gebruik van het gehuurde als wisselwoning - de huurder had recht op reguliere huurbescherming. In de vervolgprocedure in deze zaak komt de rechtbank Amsterdam tot een andere conclusie. Uitgangspunt is volgens de Amsterdamse rechter dat de huurovereenkomst is gesloten in het kader van de Leegstandwet en huurder daarom slechts een beperkt recht op huurbescherming heeft. Lees verder

Leegstandwet en woonrecht

In een omvangrijk herstructureringsproject zullen ten behoeve van nieuwbouw zo’n 600 woningen worden gesloopt. De woning van huurster, een alleenstaande moeder met minderjarig kind, is een van die sloopwoningen. Huurster wist dat het om tijdelijke woonruimte ging. Zij heeft de woning te danken aan de voorspraak van een corporatiemedewerker, omdat niemand haar destijds onderdak wilde verlenen. Na opzegging van de huur doet huurster een beroep op het recht op respect voor haar woning en gezinsleven - het uit krakerszaken welbekende woon- of huisrecht. Lees verder

Afdeling 5 – Tijdelijke verhuur te koop staande woningen

Afdeling 5 Tijdelijke verhuur te koop staande woningen van de Crisis- en herstelwet regelt door een aanpassing van de Leegstandwet dat het voor eigenaren mogelijk wordt hun koopwoning in afwachting van verkoop tijdelijk geliberaliseerd te verhuren. Op grond van de Leegstandwet kunnen woningen in afwachting van verkoop tijdelijk worden verhuurd. Aangezien artikel 247 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek in artikel 16, eerste lid Leegstandwet buiten toepassing is verklaard, is geliberaliseerde verhuur echter niet mogelijk. In alle gevallen wordt de maximale huurprijs in de vergunning bepaald op… Lees verder

De Leegstandwet

De gemeenteraad kan een leegstandverordening vaststellen op basis van de Leegstandwet. In de leegstandverordening kan opgenomen worden dat leegstand van gebouwen (niet-woningen) na een bepaalde periode (ten minste 6 maanden) gemeld dient te worden. Burgemeester en wethouders kunnen een gebruiker voordragen bij een leegstand van tenminste 12 maanden. Voor de leegstandverordening zie verder Wet kraken en leegstand elders op deze site. Artikel 15 (deels) Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar vergunning verlenen tot het aangaan van tijdelijke overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte op welke… Lees verder

Leegstandwet voor particuliere huiseigenaren

Op 15 mei 2009 maakte voormalig minister Van der Laan crisismaatregelen bekend met betrekking tot de woningmarkt. Eén maatregel was om huiseigenaren te wijzen op de mogelijkheid van tijdelijke verhuur krachtens de Leegstandwet. De minister wilde hiermee huiseigenaren met dubbele woonlasten helpen. Na overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en het Ministerie van VROM/WWI gaf VNG een brochure uit waarin tijdelijke verhuur krachtens de Leegstandwet wordt toegelicht, o.a. voor deze groep particuliere huiseigenaren. Download VNG – tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Door de invoering van… Lees verder

Wet kraken en leegstand

De Wet kraken en leegstand is van kracht geworden op 1 oktober 2010 en ziet o.a. toe op een kraakverbod door wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht en de mogelijkheid van de leegstandverordening, welke nu aan de Leegstandwet is toegevoegd. Het kraakverbod (Artikel 138a) 1. Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrech-telijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.… Lees verder

De Art. 15 overeenkomst – Leegstandwet

Wat is een Artikel 15 huurovereenkomst? Dit is een tijdelijke huurovereenkomst die op basis van de Leegstandwet wordt gesloten. Voorwaarde hierbij is dat er eerst een vergunning wordt afgegeven. Hierin staan een aantal zaken vermeld zoals de duur van de vergunning en de maximaal toe te passen huurprijs. De overeenkomst kan onder andere toegepast worden voor woonruimte die gesloopt of vernieuwbouwd wordt. Ook voor verkoop bestemde nieuwbouwwoningen kunnen met een Artikel 15 overeenkomst verhuurd worden. Looptijd van de Art. 15 overeenkomst De minimale looptijd van… Lees verder

Restitutie van ruim 27.000 euro bij tijdelijke verhuur Leegstandwet

Een tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet moet behalve de vergunning en het tijdvak daarvan de maximale huurprijs vermelden. Wordt voor een woning een hogere huur gevraagd, dan treedt de in de vergunning vermelde huurprijs daarvoor automatisch in de plaats. In dit geval komt de huurder er pas later achter dat de huurprijs van zijn woning in een Leegstandvergunning was gemaximeerd. Hij vordert terugbetaling van het verschil in huur en van de niet gespecificeerde servicekosten, terwijl hij voor beide finale kwijting heeft verleend. Heeft huurder met die finale kwijting afstand gedaan van zijn rechten uit de Leegstandwet? Lees verder

Leegstandwet, onderhuur en huurbescherming

Een organisatie die atelierruimte en huisvesting verhuurt aan kunstenaars heeft eigen en gehuurde woningen en atelierruimtes die zij (onder)verhuurt. De stichting betrekt van diverse vastgoedeigenaren woningen die tijdelijk beschikbaar zijn met het oog op sloop en nieuwbouw, renovatie of andere ontwikkelingen. In de zaak die hier speelt zijn weliswaar vergunningen verleend voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, maar is het de vraag of ook de onderhuur daaronder valt. Bovendien worden de huurwoningen niet gesloopt, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar worden ze gerenoveerd.… Lees verder