Huiswacht
Een Interveste huiswacht is een tijdelijke gebruiker van woonruimte, ook wel antikraak bewoner genoemd (andere benamingen: kraakwacht, antikraakwacht, huisoppasser, oppasser, bewaker, tijdelijke gebruiker of tijdelijke bewoner). Het verschijnsel antikraak ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw in antwoord op de kraakbeweging. Nu is anti kraak bewoning zeker niet meer alleen bedoeld om te vermijden dat een leegstaand pand wordt gekraakt. De tijdelijke bewoning dient ook ter voorkoming van verpaupering en vervuiling, inbraak, brandstichting, vernieling, schade door bevriezing en technische storingen, illegale feesten en hennepteelt. Zo wordt leegstand bedwongen en woonruimte gecreëerd, en is tegelijkertijd het behoud en de bescherming van het pand gegarandeerd. Voor bewoning door Interveste huiswachten komen in beginsel alle soorten panden in aanmerking; de voor tijdelijke bewoning vereiste voorzieningen kunnen meestal eenvoudig worden gerealiseerd. De duur van anti kraak bewoning kan variëren van een enkele maand tot soms wel enkele jaren. Anders dan bij tijdelijke verhuur bestaat voor antikraak wonen geen wettelijke termijn en is ook geen vergunning vereist.
Aanvangsleegstand
Aanvangsleegstand of aanloopleegstand: nieuwbouw woning of gerenoveerde woning die na oplevering niet meteen wordt verhuurd of nog niet is verhuurd.
Antikraak
Het verschijnsel antikraak is begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan in respons op de kraakbeweging. Inmiddels is anti kraak bewoning niet meer uitsluitend bedoeld om kraakacties te voorkomen. Het tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed voorkomt ook verloedering en vervuiling, vernieling, brandstichting, inbraak, schade aan technische installaties, water- en weerschade, ongedierte, hennepkwekerijen en illegale feesten. Anti-kraak gebruik heeft een dubbele functie: bescherming en behoud van het vastgoed enerzijds, handhaving en creatie van woonruimte en werkruimte anderzijds. Voor antikraak komen in beginsel alle soorten panden in aanmerking. De duur van het tijdelijk gebruik kan variëren van een enkele maand tot soms wel enkele jaren. In tegenstelling tot tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet bestaat voor anti kraak bijvoorbeeld geen wettelijke minimumtermijn en is ook geen speciale vergunning nodig.
Bij Interveste heten tijdelijke bewoners overigens huiswachten (ook wel kraakwacht, anti-kraakwacht, oppasser, huisoppasser, tijdelijke bewoner, tijdelijke gebruiker, beheerder of bewaker genoemd).
Bedrijfshuisvesting
Leegstaande bedrijfspanden van allerlei aard kunnen worden ingezet als tijdelijke werkruimte (kantoor, magazijn, atelier, winkel etc.) voor zakelijke en professionele gebruikers. Soms zijn overigens ook panden met een andere dan een bedrijfsmatige bestemming hiervoor geschikt of eenvoudig geschikt te maken. Deze vorm van tijdelijke bedrijfshuisvesting is een flexibele en financieel zeer aantrekkelijke oplossing voor onder meer startende ondernemers, ter overbrugging van een tijdelijk tekort aan ruimte of voor projecten op locatie. Afhankelijk van de kenmerken en voorzieningen van een bepaald pand is ook een combinatie van tijdelijke werken én wonen mogelijk.
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
Wet waarin de taken van corporaties zijn vastgelegd, onder andere het verrichten van activiteiten op het gebied van wonen en zorg.
Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een hotel mag worden gebouwd, of een camping mag worden opgezet. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van bijvoorbeeld gebouwen. De gemeente stelt het bestemmingsplan op. Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verlenen.
Bloemkoolwijk
Een bloemkoolwijk is een woonerfwijk uit de jaren zeventig.
Bouwbesluit
Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit geldt voor het bouwen en in stand houden van alle bouwwerken.
Bouwverordening
In de bouwverordening staan voorschriften voor bijvoorbeeld het gebruik van woningen en terreinen of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. De gemeente stelt de bouwverordening op. In de bouwverordening komen onderwerpen aan bod als stedenbouwkundige voorschriften, brandveiligheidinstallaties, aansluiting op nutsvoorzieningen, gebruiksbepalingen, controle door de gemeente tijdens de bouw, etcetera.
Broedplaats
Uit de behoefte aan meer betaalbare ateliers en (woon-)werkruimtes voor kunstenaars en alternatieve, culturele ondernemers is het fenomeen broedplaats ontstaan. Een broedplaats is een plaats waar culturele activiteiten plaatsvinden, dat wil zeggen een complex met werk- en oefenruimten, al dan niet in combinatie met woonruimten, waar het individuele kunstenaars en groepen mogelijk wordt gemaakt om onder de juiste financiële en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat kunst te produceren en te presenteren. Broedplaatsen worden ook wel culturele bedrijfsverzamelgebouwen genoemd.
Campuscontract
Een verhuurder kan een kamer specifiek als studentenwoning verhuren door middel van een campuscontract. Een campuscontract is een huurovereenkomst waarin is opgenomen dat de huur kan worden beëindigd na afronding van de studie. De woonruimte kan vervolgens aan een andere student worden verhuurd.
Een verhuurder mag in dat geval jaarlijks een bewijs van inschrijving verlangen. Een huurder heeft dan drie maanden de tijd om hieraan te voldoen. De verhuurder mag vervolgens de huur opzeggen als de huurder geen bewijs van inschrijving kan aantonen.
Het campuscontract heeft een wettelijke basis gekregen in artikel 7:274 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Campuscontracten kunnen overigens ook betrekking hebben op studentenwoningen en studentenhuisvesting buiten de campus.
CAR verzekering
De CAR-verzekering (Construction All Risks) is een verzekering die dekking biedt tegen materiële schade die kan ontstaan tijdens de bouw. Een volledige CAR-verzekering dekt het bouwwerk, bijvoorbeeld tegen brand; de aansprakelijkheid tegenover derden ten gevolge van de bouwwerkzaamheden; de schade die zou kunnen ontstaan aan eigendommen; en de materialen die op het werk worden gebruikt.
Gebruiksvergunning
Een gebruiksvergunning is een vergunning om een gebouw in gebruik te nemen en te houden voor de activiteit die daar plaats zal gaan vinden. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan die het brandveilig gebruik van het gebouw garanderen. De vergunning stelt onder meer een maximum aan het aantal personen dat in het gebouw mag zijn.
Househopping
Househopping of house hopping is een nieuwe term voor het snel wisselen van woonruimte.  De term wordt zowel in de context van antikraak woonruimte als tijdelijke verhuur van sloopwoningen gebruikt. Househopping-woningen zijn met name - leegstaande - woningen die in afwachting van afbraak tijdelijk kunnen worden bewoond. Een formule in opkomst waarmee studenten en jeugdige woningzoekenden (voornaamste doelgroep)  snel goedkope woonruimte in redelijke staat wordt geboden. Zie ook "huishoppen".
Huishoppen
De nieuwerwetse term huishoppen wordt zowel in de zin van "verhuizen" gebruikt, als - meer algemeen - "van het ene huis naar het andere gaan" om woonruimte te zoeken (woningzoekende) of te laten zien (bezichtiging door makelaar).
Huismeester
Een Interveste huismeester fungeert in feite als een soort conciërge voor woonruimte die Interveste in beheer of verhuur heeft. De huismeester is als toezichthouder het gezicht van Interveste op locatie en het aanspreekpunt voor tijdelijke gebruikers en huurders. Hij is een combinatie van steun- en toeverlaat, regelaar, vraagbaak en manusje-van-alles. Welke taken een huismeester precies verricht, is onder meer afhankelijk van de omvang en de eigenschappen van een project.
Huisvestingsvergunning
De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om regels te stellen aan de verdeling van de woonruimte. Een van de middelen die gemeenten daarbij ter beschikking staat, is de huisvestingsvergunning. Met een huisvestingsvergunning geeft een gemeente een burger toestemming om een goedkope woning te betrekken.
Huisvestingsverordening
Wanneer een gemeente huisvestingsvergunningen wil uitgeven, kan deze gemeente op basis van de Huisvestingswet zelf een huisvestingsverordening op te stellen.
Huisvestingswet
De Huisvestingswet heeft tot doel de bevordering van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte. De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels te geven voor de verdeling van woonruimte. Een gemeente kan ook besluiten dat een huisvestingsverordening niet nodig is. In de huisvestingsverordening kan woonruimte worden aangewezen die alleen met een huisvestingsvergunning in gebruik mag worden genomen.
Huiswacht
Een Interveste huiswacht is een tijdelijke gebruiker van woonruimte, ook wel antikraak bewoner genoemd (andere benamingen: kraakwacht, antikraakwacht, huisoppasser, oppasser, bewaker, tijdelijke gebruiker of tijdelijke bewoner). Het verschijnsel antikraak ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw in antwoord op de kraakbeweging. Nu is anti kraak bewoning zeker niet meer alleen bedoeld om te vermijden dat een leegstaand pand wordt gekraakt. De tijdelijke bewoning dient ook ter voorkoming van verpaupering en vervuiling, inbraak, brandstichting, vernieling, schade door bevriezing en technische storingen, illegale feesten en hennepteelt. Zo wordt leegstand bedwongen en woonruimte gecreëerd, en is tegelijkertijd het behoud en de bescherming van het pand gegarandeerd. Voor bewoning door Interveste huiswachten komen in beginsel alle soorten panden in aanmerking; de voor tijdelijke bewoning vereiste voorzieningen kunnen meestal eenvoudig worden gerealiseerd. De duur van anti kraak bewoning kan variëren van een enkele maand tot soms wel enkele jaren. Anders dan bij tijdelijke verhuur bestaat voor antikraak wonen geen wettelijke termijn en is ook geen vergunning vereist.
Koelhuisconstructie
Een alternatief voor (tijdelijke) transformatie is de koelhuisconstructie waarbij een pand tijdelijk wordt verhuurd voor een ander gebruik. Dat is mogelijk door gevels, vloeren en trappen intact te laten en binnen dit gegeven met relatief eenvoudige middelen en veel zelfwerkzaamheid woonruimte te maken. Het kost weinig, is snel te realiseren en alle aangebrachte wijzigingen kunnen later ongedaan worden gemaakt.

(Bron: Wonen op de zaak, Transformeren van kantoren in woningen, ministerie van VROM, maart 2006)

Kraakwacht
Een Interveste kraakwacht of huiswacht is een tijdelijke gebruiker van woonruimte, ook wel antikraakwacht of antikraak bewoner genoemd, huisoppasser, oppasser, bewaker, tijdelijke bewoner of tijdelijk beheerder. Het verschijnsel antikraak ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw in antwoord op de kraakbeweging. Nu is antikraak bewoning zeker niet meer alleen bedoeld om te vermijden dat een leegstaand pand wordt gekraakt. De tijdelijke bewoning dient ook ter voorkoming van verpaupering en vervuiling, inbraak, brandstichting, vernieling, schade door bevriezing en technische storingen, illegale feesten en hennepteelt. Zo wordt leegstand bedwongen en woonruimte gecreëerd, en is tegelijkertijd het behoud en de bescherming van het pand gegarandeerd. Voor bewoning door Interveste huiswachten komen in beginsel alle soorten panden in aanmerking; de voor tijdelijke bewoning vereiste voorzieningen kunnen meestal eenvoudig worden gerealiseerd. De duur van antikraak bewoning kan variëren van een enkele maand tot soms wel enkele jaren. Anders dan bij tijdelijke verhuur bestaat voor anti kraak wonen geen wettelijke termijn en is ook geen vergunning vereist.
Leefmilieuverordening
Via de Leefmilieuverordening (en in de toekomst het bestemmingsplan) kan een gemeente maatregelen treffen tegen reeds ingetreden achteruitgang van woon- en werkomstandigheden. Hierbij kan worden gedacht aan voorschriften omtrent het bouwen of slopen van bouwwerken en het gebruik van bepaalde gronden of bouwwerken of wijziging van dat gebruik ter bescherming van een gebied. De verordeningen verschillen per gemeente.
Leegstandpolis
Leegstand, met name langer durende leegstand, leidt er in veel gevallen toe dat de dekking van de verzekering voor een (groot) deel vervalt. Interveste heeft specifiek daarvoor een leegstandsverzekering ontwikkeld: de Interveste Leegstandspolis. U vindt meer informatie over de Leegstandpolis op deze site.
Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurgedrag (NMOH)
NMOH staat voor Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurgedrag. De Stichting NNMOH wil de vastgoedmarkt transparanter maken en woonfraude bestrijden en voorkomen. Hiervoor hanteert het NMOH diverse methodes, waaronder het Klachten- & Kansenregister. De bedoeling is dat al in de precontractuele fase van een huurcontract kan worden nagegaan of iemand zich voorheen schuldig heeft gemaakt aan woonfraude of ander ongewenst woongedrag. Via de site kan men woonfraude melden. (Bron: website NMOH)
Onrechtmatige bewoning
Het begrip onrechtmatige bewoning omvat verschillende situaties die ook in combinatie kunnen voorkomen: de situatie waarin de woning buiten de toewijzingsregels van een gemeente aan een derde wordt verhuurd die hiervoor volgens de regels (Huisvestingsverordening) niet in aanmerking zou komen; onrechtmatige doorverhuur, waarbij een woning geheel of gedeeltelijk zonder medeweten en toestemming van de verhuurder wordt doorverhuurd; onrechtmatig gebruik, wanneer een woning voor andere doelen dan reguliere huisvesting wordt gebruikt, zoals pensionvorming, drugsverkoop en dergelijke; het huisvesten van illegalen of seizoensarbeiders en huisjesmelkers.
Onttrekkingsvergunning
Een onttrekkingsvergunning geeft de vergunninghouder toestemming om een zelfstandige woonruimte (woning) aan de woningvoorraad te onttrekken. Deze is nodig wanneer men een woning een andere functie of bestemming wil geven dan wonen. Een andere functie is bijvoorbeeld: het omvormen van woonruimte in bedrijfsruimte; het omvormen van woonruimte in kantoor of winkel; het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte; het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte (zoals kamerverhuur; het slopen van woonruimte.
Plankwoning
Een plankwoning is vergelijkbaar met een antikraak woning. Plankwoningen zijn woningen die op de nominatie staan om te worden gesloopt, maar met het oog op de leefbaarheid in de wijk zo lang mogelijk worden bewoond. Het alternatief is de woningen dichttimmeren of dichtmetselen, vandaar de benaming plankwoning.
Short stay
Verhuur van woonruimte voor kort verblijf, bijvoorbeeld aan -buitenlandse- werknemers, wordt ook wel short stay genoemd. Sommige gemeenten, zoals Amsterdam, hebben zelfs een short stay-beleid.
Short stay facility (SSF)
Short stay facility is de Engelse term voor tijdelijke huisvesting of tijdelijke woonruimte. De term short stay wordt met name gebruikt in de context van huisvesting van tijdelijke werknemers en ook wel van studenten.
Strategische bewoning
Strategische bewoning: met name in grote gebouwen en complexen plaats Interveste bewoners strategisch. Bewoning vindt dan alleen plaats op strategische punten en in de daarvoor geschikte ruimtes, de rest van het object blijft leeg staan.
Streekplan
Een streekplan beschrijft wat er met de ruimte in (een deel van) een provincie mag gebeuren. Zo staat er in het streekplan onder meer waar steden en dorpen kunnen groeien en waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. Provincies zijn niet geheel vrij de beschikbare ruimte in te vullen. Streekplannen moeten passen binnen de plannen die het Rijk maakt voor Nederland. Net zoals de plannen van de gemeenten - bestemmingsplannen - moeten stroken met de provinciale streekplannen.
Tijdelijk beheer
Interveste verzorgt tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed met de bedoeling om door tijdelijke bewoning en tijdelijk (bedrijfsmatig) gebruik leegstand te voorkomen. Interveste plaatst in de tijdelijk beschikbare woonruimte en werkruimte gescreende gebruikers, waar nodig aangevuld met huismeesters. Tijdelijke woon- en werkruimte kan, soms met eenvoudige aanpassingen, in de meeste uiteenlopende objecten worden gerealiseerd, variërend van (kantoor)villa tot verkeerstoren.
Tijdelijke verhuur
Interveste verzorgt ook tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Van deze vorm van tijdelijke bewoning wordt vaak gebruik gemaakt bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden, hoewel ook nieuwbouw ervoor in aanmerking kan komen. In tegenstelling tot anti-kraak bewoning geldt voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet een minimum huurperiode. De Leegstandswet bepaalt namelijk dat de termijn voor tijdelijke verhuur minimaal 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 5 jaar. Bovendien is een bijzondere vergunning van het college van burgemeester en wethouders vereist.
Transformatie
Transformatie is het transformeren van kantoren in woningen. De woningnood in Nederland is aanzienlijk, evenals het kantorenoverschot. Om het aanbod van woningen te vergroten en de leegstand van kantoorgebouwen terug te dringen, vindt herontwikkeling van daarvoor geschikte kantoren in woonruimte plaats. Met name oudere kantoorpanden in de binnensteden of in woongebieden lenen zich bij uitstek voor transformatie tot woningen.
Mogelijkheden bij transformatie: van kantoor naar studentenflat, seniorenappartementen, exclusief wonen, starterswoningen, functiemix (woningen in combinatie met kantoorruimte, sportfaciliteiten, parkeer-faciliteiten e.d.) en tijdelijke transformatie (in afwachting van een nieuwe kantoorfunctie, sloop of definitieve herbestemming kan een leegstaand kantoorgebouw antikraak worden gebruikt).
Behalve kantoren lenen ook andere objecten zich voor transformatie, zoals voormalige NS-stations, kazernes, schoolgebouwen, kloosters etc.
Uitponden
Uitponden is het uitbuiten van het prijsverschil tussen een vrij te aanvaarden en een verhuurde onroerende zaak. De "uitponder" koopt panden in verhuurde staat met de bedoeling deze, nadat de huurovereenkomsten zijn opgezegd, vrij van huur te kunnen verkopen. Huurders worden gestimuleerd om te vertrekken door, bijvoorbeeld, een vertrekpremie of verwaarlozing van het onderhoud. Een andere methode van uitponden is het opsplitsen van woningen in appartementen.
Vastgoedbescherming
Vastgoedbescherming of leegstandsbeheer van Interveste: tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed door bewoning of bedrijfsmatig gebruik.
Waarderings Register Huurders (WRH)
Het Waarderings Register Huurders (WRH) bevat informatie over het huurverleden van huurders. De bij het WRH systeem aangesloten verhuurders melden huurders aan op de website. Iedere verhuizing en de reden daarvoor (opzegging door huurder, vonnis rechter) wordt door de verhuurder bijgehouden op de website.  Als de huurder de woning correct en zonder huurschuld heeft verlaten, krijgt deze huurder een code waaruit blijkt dat hij een goede huurder is geweest. Zodra een huurder een woning niet correct oplevert of met een huurachterstand vertrekt, moet de verhuurder de bewijzen hiervoor opsturen naar het WRH. Door deze bewijsstukken te beoordelen wordt een code bepaald waaruit onomstotelijk blijkt welke wanprestatie de huurder heeft gepleegd. Een huurder kan ook meerdere codes krijgen. (Bron: website WRH)
Wet op de Ruimtelijke Ordening
In de Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO) is geregeld hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden. De taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen zijn in de WRO omschreven. Wie gaat bouwen of verbouwen, heeft met deze wet te maken. De WRO wordt op 1 juli 2008 vervangen door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
WOHV
Whov staat voor: Wet op het overleg huurders verhuurder. Voor de tekst van de wet gaat u naar www.wetten.nl.
Woningwet
De Woningwet is ingevoerd in 1901 met als doel de bewoning van slechte woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. De wet stelt daarom bouwtechnische eisen aan alle bouwwerken. Ook is in de Woningwet een stelsel opgenomen voor bouwvergunningen.
Woon werk cultuur
In een woon-werk-cultuur-pand (of woon-, werk-, cultuurpand) wordt gewoond, gewerkt en cultuur bedreven. Naast wooneenheden herbergt het gebouw of complex werkruimtes (vaak ateliers, maar ook oefenruimtes) voor kunstenaars en culturele ondernemers.
ZAV beleid
ZAV staat voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Huurders die iets aan de huurwoning willen veranderen, kunnen te maken krijgen met het zogeheten ZAV-beleid van de verhuurder. Dit beleid maakt kleine veranderingen aan de huurwoning mogelijk, op voorwaarde dat deze de woning niet schaden en niet tot een waardedaling van de woning leiden. In de regel is toestemming voorafgaand aan de werkzaamheden verplicht.
Contact met Interveste

Facebook Messenger